Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku od 65 lat w gminie Tuchola - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku od 65 lat w gminie Tuchola

Materiał: tuchola.pl

Burmistrz Tucholi ogłasza konkurs na realizatora szczepień ochronnych szczepionką przeciw grypie w ramach „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka tj. osób w wieku od 65 lat na lata 2017 - 2021” w gminie Tuchola.

Konkurs adresowany jest do podmiotów leczniczych świadczących usługi lecznicze w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

Oferty konkursowe zawierające komplet czytelnie wypełnionych dokumentów, należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Tucholi, plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Tucholi

plac Zamkowy 1

89-500 Tuchola

w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2021 roku (decyduje data wpływu oferty do biura podawczego).

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Program Szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka tj. osób w wieku od 65 lat na lata 2017 - 2021.”

Formularze do pobrania (w załączniku):

  1. Ogłoszenie o konkursie ofert – 2021,
  2. ramowy wzór umowy:
    - oferta,
    - sprawozdanie merytoryczno-finansowe,
  3. zaktualizowany harmonogram i kosztorys,
  4. arkusz oceny oferty.