XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi

Dnia 24 stycznia 2014 r. – piątek - w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz. 9.00. Materiały sesyjne dostępne TUTAJ (pdf)
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza  sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XXXVII sesji.
6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
7. Składanie wniosków i interpelacji.
8. Informacja o realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami w gminie.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Tuchola środków finansowych na realizację zadań w zakresie służby prewencyjnej oraz monitoringu wizyjnego miasta Tuchola.
12. Informacja o realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tuchola w 2013r.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Tuchola o nazwie „Mój dom na medal” oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Tucholi.
15. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady w 2013r.
16. Wolne wnioski.
17. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
18. Sprawy bieżące.
19. Zakończenie.


(mat. bip.miasto.tuchola.pl)