Gmina Tuchola: Budżet Obywatelski – na skróty - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Gmina Tuchola: Budżet Obywatelski – na skróty

W 2020 roku w gminie Tuchola wprowadzony zostanie Budżet Obywatelski. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Tucholi (25.01) podjęto uchwałę w tej sprawie. Jej pełna treść dostępna jest TUTAJ

Jednocześnie informujemy, że jest możliwość zadawania pytań czy dzielenia się wątpliwościami związanymi z Budżetem Obywatelskim. Można je przesyłać drogą mailową na adres: promocjagmina@tuchola.pl

Ponadto informujemy, iż w każdy wtorek w godzinach 15:00 - 17:00 odbywa się specjalny dyżur, który w swoim gabinecie pełni Tomasz Stybaniewicz, zastępca burmistrza Tucholi i jednocześnie zastępca przewodniczacego „Zespołu ds. opracowania i przygotowania dokumentów Budżetu Obywatelskiego”. Zachęcamy do spotkania i rozmowy.

Zobacz też materiał ze strony tokis.pl (VIDEO)

Budżet Obywatelski – na skróty

Zasady funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego Tuchola 2020 zostały przyjęte podczas sesji Rady Miejskiej w Tucholi 25 stycznia 2019 roku. Przepisy te wejdą w życie 14 dni po ich ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Poniższe informacje powstały na podstawie podjętej uchwały i mogą ulec zmianie po jej uprawomocnieniu.

1. Co to jest Budżet Obywatelski Tuchola 2020?

To część budżetu gminy Tuchola oddana do bezpośredniego podziału przez mieszkańców gminy, według przyjętych reguł.

2. Kto uruchamia Budżet Obywatelski?

Podstawą uruchomienia Budżetu Obywatelskiego Tuchola 2020 jest uchwała Rady Miejskiej w Tucholi.

3. Kto ustala kwotę przeznaczoną na Budżet Obywatelski?

Kwotę ustala Rada Miejska na wniosek burmistrza.

4. Kto może podzielić Budżet Obywatelski Tuchola 2020?

Podziału dokonują mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 16. rok życia.

5. O jakiej kwocie do podziału mówimy?

Proponowana kwota przeznaczona do Budżetu Obywatelskiego Tuchola 2020 wynosi 300 tys. zł, z podziałem na miasto (250 tys. zł) i sołectwa (50 tys. zł).

6. Kto może zaproponować wykonanie zadania?

Każdy z mieszkańców może poprzeć tylko jedno zadanie. Wnioski mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. Muszą być one poparte podpisami 12 mieszkańców na terenie miasta, a na terenie sołectw podpisami 6 mieszkańców.

7. Kto nie może zgłaszać zadań?

Zadania nie może zgłosić osoba pracująca w Urzędzie Miejskim oraz członek Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

8. Gdzie będą dostępne formularze potrzebne do zgłoszenia zadania?

Formularze będą dostępne na stronie tuchola.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz w biurze podawczym w Urzędzie Miejskim w Tucholi.

9. Kto to jest lider projektu?

Liderem projektu jest osoba z grona zgłaszających, wytypowana przez nich do reprezentowania podczas przygotowania i realizacji zadania.

10. O jaką kwotę można wystąpić?

Projekt zadania nie może przekroczyć 30% kwoty przeznaczonej na zadania z podziałem na miasto i sołectwa. Zatem wartość projektu realizowanego na terenie miasta może wynosić 75 tys. zł, a na terenie sołectw 15 tys. zł.

11. Kto weryfikuje złożone wnioski?

Pod względem formalnym wnioski weryfikuje Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego, a pod względem materialnym poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego w Tucholi.

12. Do kogo możesz się odwołać w przypadku negatywnej weryfikacji?

Instancją odwoławczą jest Burmistrz Tucholi.

13. Gdzie będzie można zapoznać się ze zgłoszonymi zadaniami?

Zadania będą prezentowane na stronie internetowej tuchola.pl w zakładce „Budżet Obywatelski” oraz na zorganizowanych przez liderów projektu prezentacjach.

14. Jak i gdzie można głosować?

Głosowanie jest bezpośrednie, powszechne i tajne, odbywa się w miejscu lub miejscach wskazanych przez burmistrza i trwa 9 dni. Każdy z głosujących może poprzeć tylko jedno zadanie.

15. Które zadania będą realizowane?

Za wybrane do realizacji uznaje się te zadania, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich wykonanie.

16. Kto realizuje wybrane zadania?

Realizatorem zadań jest Urząd Miejski w Tucholi.

Materiał: tuchola.pl