VII Rajd Rowerowy w Legbądzie - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

VII Rajd Rowerowy w Legbądzie

Materiał przesłany przez organizatorów
 
Szanowni Państwo !
 
Serdecznie zapraszamy w najbliższą sobotę 5 października na VII Rajd Rowerowy malowniczymi zakątkami Borów Tucholskich. Rejestracja od godziny 8.30 w Świetlicy Wiejskiej w Legbądzie. Start godzina 9.00. Poczęstunek na trasie Rajdu oraz atrakcyjne nagrody. 
 
Organizatorzy 
 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Legbądzie.
 

Regulamin VII Rajdu Rowerowego

 05.10.2019

 1. Celem wyprawy jest promocja aktywnego spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia poprzez jazdę na rowerze. Organizowana wyprawa ma charakter rekreacyjny. Udział w niej jest bezpłatny.
 2. Organizatorem wyprawy jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legbądzie, Uczniowski Klub Sportowy Borowi oraz Burmistrz Tucholi.
 3. Współorganizatorem wyprawy jest  Świetlica Wiejska w Legbądzie i Rzepicznej.
 4. W dniu imprezy – na starcie (teren Świetlicy Wiejskiej w Legbądzie) uczestnicy zapoznają się z regulaminem wyprawy,  oraz otrzymają kartkę z numerem, która uprawnia do wzięcia udziału w imprezie.
 5. Uczestnikiem imprezy może być każdy bez względu na wiek. Osoby niepełnoletnie do czwartej klasy włącznie mogą brać udział w wyprawie wyłącznie pod opieką rodzica (opiekuna prawnego). Osoby niepełnoletnie od klasy piątej
 6.  i starsze muszą posiadać zgodę prawnego opiekuna na udział w wyprawie rowerowej w wersji papierowej i muszą przedstawić ją organizatorom.
 7. Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na udział w organizowanej wyprawie i jest świadomy, iż wiąże się ona z wysiłkiem fizycznym pociągającym za sobą naturalne ryzyko odniesienia urazów fizycznych, za które organizator nie bierze odpowiedzialności.
 8. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyprawy rowerowej nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe
  i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyprawie.
 9. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz niezażywania alkoholu, środków odurzających zarówno przed, jak i w trakcie trwania imprezy (wyprawa + konkurs).
 10. Uczestnik jest zobowiązany do równej i spokojnej jazdy w szyku. Niedopuszczalne jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.
 11. Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 12.  Zasady poruszania się na trasie rajdu:
 • Organizator wyznaczy dwóch rowerzystów, którzy będą pilotami wyprawy;
 • Wszyscy uczestnicy poruszają się na trasie pomiędzy pilotami prowadzącym a kończącym;
 • Pilot rajdu prowadzi grupę i jedzie cały czas z grupą zgodnie z wyznaczoną trasą;
 • Zabrania się oddalania lub opuszczania rajdu bez uprzedniego powiadomienia PILOTA lub kierownika rajdu.
 1.  Organizator może zażądać wycofania uczestnika z imprezy w przypadku:
 • Nieprzestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym;
 • Niebezpiecznej lub agresywnej jazdy, stanowiącej zagrożenie dla samego uczestnika lub osób trzecich;
 • Stwierdzenie usterki roweru uniemożliwiającej bezpieczną jazdę;
 • Niekulturalnego zachowania;
 • Stwierdzenia, że uczestnik jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 1. Trasa wyprawy będzie przebiegała: Legbąd-- Barłogi- Rzepiczna- Biała-Klocek-Legbąd.

Po zakończeniu wyprawy i zgłoszeniu się na metę (teren przy Świetlicy Wiejskiej w Legbądzie) organizator przewidział przeprowadzenie konkursu z nagrodami i poczęstunek.

 


Obrazek 1