VII sesja Rady Miejskiej w Tucholi - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

VII sesja Rady Miejskiej w Tucholi

VII sesja Rady Miejskiej w Tucholi odbędzie się 24 kwietnia 2015 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1.

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza  sesji.
4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej
5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z VI sesji.
6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
7. Składanie wniosków i interpelacji.
8. Raport monitoringowy z wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy Tuchola na lata 2014-2018.
9. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej.
10. Informacja o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi.
11. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi.
12. Informacja o realizacji zamówień publicznych przez Gminę Tuchola w 2014 r.
13. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Tuchola za 2014r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Tucholi a Gminą Tuchola w sprawie przejęcia zadania administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla osób pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz doradców metodycznych i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tuchola.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na terenie miasta Tuchola.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Tuchola środków finansowych na zakup samochodu osobowo-terenowego SUV w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2015 rok.
20. Wolne wnioski.
21. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
22. Sprawy bieżące.
23. Zakończenie.

Materiał sesyjny dostępny jest TUTAJ.