Gmina Tuchola: 58. sesja Rady Miejskiej - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Gmina Tuchola: 58. sesja Rady Miejskiej

W piątek, 16 listopada 2018r., w sali 203 Urzędu Miejskiego,  odbędzie się 58 sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

 Początek sesji o godz. 900


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza  sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z 57. sesji Rady Miejskiej.
 6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 7. Składanie wniosków i interpelacji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
14. Podjęcie uchwały w sprawieoceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchola oraz obowiązujących planów miejscowych dla terenu gminy Tuchola za okres od 1.09.2011 r. do 31.08.2018 r.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową.
17. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach związanych z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
18. Informacja o realizacji inwestycji w Gminie Tuchola.
19. Wolne wnioski.
20. Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
21. Sprawy bieżące.
22. Zakończenie.                                                                               
                                                                             

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Paweł Cieślewicz

Materiał sesyjny dostępny jest w aktualnościach
na stronie www.bip.miasto.tuchola.pl