GUS: Infrastruktura komunalna w 2016 r. - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

GUS: Infrastruktura komunalna w 2016 r.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,


Urząd Statystyczny w Bydgoszczy informuje, że na stronie Głównego Urzędu Statystycznego
http://stat.gov.pl/ zamieszczone zostało opracowanie pn.


INFRASTRUKTURA KOMUNALNA W 2016 R.


W ostatnich latach utrzymuje się znaczny wzrost inwestycji w obszarze infrastruktury techniczno-
-sanitarnej, zwiększyła się długość sieci wodociągowej, wzrosła również liczba przyłączy. Wraz z rozwojem
infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wzrosła również liczba ludności korzystającej z ww. sieci.
Jednocześnie zauważalny jest spadek ilość zużytej wody przypadającej na 1 mieszkańca. Oszczędzanie wody
przez gospodarstwa domowe jest wynikiem zmian cen wody za 1 m³ i powszechnym opomiarowaniem
zużycia wody. Dodatkowo spadek zużycia wody to wynik ograniczenia strat wody w sieci w wyniku

W przypadku obszarów niewystarczająco rozwiniętych pod względem infrastruktury
kanalizacyjnej część mieszkańców korzysta z przydomowych systemów do odprowadzania ścieków. Od
kilku lat obserwowany jest systematyczny spadek liczby zbiorników bezodpływowych, zwiększa się
natomiast liczba przydomowych oczyszczalni ścieków. Nieczystości ciekłe były odbierane od właścicieli ze
zbiorników bezodpływowych i dostarczane do oczyszczalni ścieków lub stacji zlewnych.
W ostatnim dziesięcioleciu utrzymuje się wzrost inwestycji w obszarze infrastruktury systemu gazuziemnego – zwiększyła się długość sieci, jak również liczba przyłączy. Znaczny przyrost w długości sieci gazowej rozdzielczej zaobserwowano na obszarach wiejskich województwa: kujawsko-pomorskiego – o 494%.


Na koniec 2016 r. w porównaniu z ubiegłym rokiem największy wzrost w długości gazowej sieci rozdzielczej odnotowano na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – o 6,8% (w miastach – o 6,4%).
W porównaniu z 2005 r. wzrosło zużycie gazu z sieci przez gospodarstwa domowe przy jednoczesnym wzroście odbiorców.


Zapraszamy do korzystania z opracowań sygnalnych oraz wydawnictw publikowanych na stronach:


 Głównego Urzędu Statystycznego http://stat.gov.pl
 Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy http://bydgoszcz.stat.gov.pl.


Z poważaniem
Zastępca Dyrektora
Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy
/-/ dr Dominik Śliwicki