GUS o liczbie ludności w w Kujawsko-Pomorskiem - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

GUS o liczbie ludności w w Kujawsko-Pomorskiem

Podstawowe informacje o przebiegu zjawisk demograficznych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2017 r.

 

W końcu czerwca 2017 roku ludność województwa liczyła 2083 tys. osób; w miastach mieszkało 1237 tys. osób (ponad 59% populacji), na wsi 846 tys. W ogólnej liczbie ludności kobiety stanowiły prawie 52%, współczynnik feminizacji wyniósł 106 (w miastach 111, a na wsi 99).

W pierwszym półroczu 2017 roku liczba ludności w Kujawsko-Pomorskiem zmniejszyła się o ponad 1,5 tys. osób. Spadek liczby ludności obserwowany jest już siódmy z kolei rok, a jest to wynik niekorzystnych tendencji – przede wszystkim w zakresie przyrostu naturalnego (od 2013 roku w województwie obserwowany jest ujemny przyrost naturalny).

 

Wyk. 1. Ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu w latach 2010-2017

W I półroczu 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim:

 

 zarejestrowano 10,5 tys. urodzeń żywych, tj. o ponad 800 więcej niż w analogicznym

 

okresie ubiegłego roku. W I półroczu 2017 r. w województwie zaobserwowano największą liczbę urodzeń od sześciu lat;

 

 zmarło około 11 tys. osób. W stosunku do I półrocza 2016 r. liczba zgonów zwiększyła się o ponad 400, a w stosunku do danych z 2010 r. aż o ponad 800;

 

 w konsekwencji – przyrost naturalny (tj. różnica między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów) był ujemny i wyniósł -496. Oznacza to, że w I półroczu 2017 r., w wyniku ruchu naturalnego, na każde 10 tys. ludności ubyło prawie 5 osób.

 

Drugim elementem wpływającym na ogólną liczbę ludności są migracje zagraniczne. Z danych pochodzących z rejestru PESEL wynika, że liczba imigracji była wyższa od liczby emigracji. Na pobyt stały zameldowało się około 250 osób mających poprzednio stałe miejsce zamieszkania za granicą, natomiast wyjazd na pobyt stały za granicę zgłosiło około 180 osób. W I półroczu 2017 roku saldo migracji zagranicznych wyniosło plus 70 osób, a dla porównania w 2010 r. minus 114.

 

Opracowanie:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek

Badań Regionalnych

tel. 52 36 69 303

e-mail: kpobr@stat.gov.pl