Nowe informatory maturalne - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Nowe informatory maturalne

W pracach nad nową formułą matury MEN postawiło na jakość egzaminu, współpracę ze światem akademickim oraz rozwijanie tych umiejętności absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, które są niezbędne w dalszej edukacji, a w efekcie w pracy zawodowej.

- Nowe informatory maturalne to kolejny krok związany z przygotowaniem egzaminu maturalnego według nowej formuły od 2015 roku. Oddajemy je przed początkiem roku szkolnego, żeby nauczyciele i uczniowie mogli już od września 2013 roku spokojnie przygotowywać się do zmodyfikowanej matury, korzystając z bogatych zasobów informatorów  - poinformowała podczas konferencji prasowej  (16 lipca br.) minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas, zapowiadając, że w pracach nad nową formułą matury postawiła na jakość tego egzaminu, współpracę ze światem akademickim oraz rozwijanie tych umiejętności absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, które są niezbędne w dalszej edukacji, a w efekcie w pracy zawodowej.

Ponieważ od 2005 roku egzamin maturalny zyskał rangę egzaminu wstępnego do szkół wyższych, wszelkie przygotowania do zmiany jego formuły są prowadzone w konsultacji ze środowiskiem akademickim. Dlatego przygotowując nową podstawę programową i nową formułę matury już od pięciu lat MEN ściśle współpracuje z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, uwzględniając ich oczekiwania wobec kandydatów na studia - przypomniała minister edukacji.

Zgodnie z sugestią KRASP w podstawie programowej dla szkół ponadgimnazjalnych została wprowadzona zasada, zgodnie z którą każdy uczeń będzie wybierał co najmniej dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, a obecna lista zdawanych na maturze przedmiotów obowiązkowych zwiększy się o pisemny egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Ta pierwsza część matury, zdawana na poziomie podstawowym, będzie decydowała o tym, czy maturzysta zdał maturę, natomiast druga, czyli przynajmniej jeden egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym, zadecyduje, czy uczeń dostanie się na wybrany kierunek studiów  - kontynuowała minister Szumilas.

- Jak deklarują przedstawiciele KRASP, egzamin z przedmiotu dodatkowego będzie takim języczkiem u wagi, tym egzaminem, który może zadecydować o przyjęciu na studia - podkreśliła minister.

Minister edukacji narodowej przypomniała również, że w nowej formule matury zmienia się egzamin ustny z języka polskiego, co jest istotną weryfikacją, wynikającą z wypaczenia dobrej idei, jaką miała być prezentacja przygotowana przez ucznia. Egzamin ustny w nowej formule będzie sprawdzał kluczową cechę komunikacji, jaką jest umiejętność tworzenia spontanicznej wypowiedzi na określony temat.

Niezwykle istotna jest odpowiedź na pytanie - w jaki sposób zmieniać egzaminy zewnętrzne, żeby nie sprawdzały wyłącznie wiedzy encyklopedycznej, a potrafiły badać umiejętności złożone, np. czy uczeń potrafi analizować, wyciągać wnioski, oceniać informację, samodzielnie pracować. I właśnie celem zespołów przygotowujących nowe informatory maturalne było opracowanie takich zadań egzaminacyjnych, które potrafią zbadać umiejętności niezbędne w dalszej nauce i pracy zawodowej.

- W jakim stopniu to się udało - ocenią m.in. rektorzy szkół wyższych - minister zakończyła wstępną informację o maturze 2015, zapraszając do wypowiedzi uczestniczącego w konferencji prof. dr hab. Jana Szmidta, rektora  Politechniki Warszawskiej oraz przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia KRASP.

- MEN podjęło bardzo trudny problem, bo nie jest tak łatwo rozstrzygnąć w  zmieniającym się świecie jak uczyć i czego wymagać, z czym boryka się większość krajów europejskich. MEN znalazło dobre rozwiązanie zaprezentowane m.in. w informatorach, które są wynikiem konsekwentnej polityki - poszerzania bazy wiedzy, jaką dostarczamy młodym ludziom w szkołach ponadgimnazjalnych. To jest niezwykle ważne, dlatego że jednostkowe informacje można znaleźć na jedno kiwnięcie palca, natomiast wiedzę zdobyć jest bardzo trudno. Wyzwaniem jest także tak uczyć, żeby młodzież widziała cel swojej nauki. Zdaniem KRASP rozwiązania przyjęte przez MEN bardzo dobrze odpowiadają na te oczekiwania. - Ten sposób myślenia jest nam, rektorom, bardzo bliski, co zawarliśmy w opinii KRASP na temat informatorów maturalnych i w ogóle kierunków zmian proponowanych przez MEN. W imieniu polskich rektorów gratuluję Pani Minister tak konsekwentnych kroków w podnoszeniu jakości matury oraz w „nakłanianiu" młodzieży oraz nauczycieli do tego, żeby myśleli w ten sposób - podkreślił prof. Szmidt.

Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z komisjami okręgowymi przygotowała zbiór informatorów o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015, które zostały ogłoszone na stronach internetowych 16 lipca. Zostało przygotowanych 25 dokumentów z poszczególnych przedmiotów oraz informator, w którym szczegółowo opisano zasady obowiązujące na egzaminie maturalnym od 2015 roku. W każdym informatorze uczeń znajdzie ogólne informacje na temat egzaminu z danego przedmiotu, przykładowe zadania z rozwiązaniami oraz przykładowe ocenione odpowiedzi zdających.

- Informatory nie odkrywają nowych zakresów merytorycznych - w tym aspekcie wszystko zawiera podstawa programowa - stanowią natomiast  „tłumaczenie" wymagań zawartych w podstawie na język zadań egzaminacyjnych - poinformował Artur Gałęski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Na podstawie ich lektury uczniowie będą mieli pełną świadomość, czego się od nich wymaga oraz przekonanie, że to, czego uczą się w szkole będzie sprawdzane na egzaminie.

Dyrektor zwrócił uwagę, że wśród zmian dotyczącej nowej formuły matury są typowe zmiany projakościowe, na które składa się zwiększony udział zadań sprawdzających umiejętności złożone, operowanie wiedzą, rozwiązywanie problemów oraz kryteria oceniania odzwierciedlające holistyczne podejście do oceniania.

O konkretnych rozwiązaniach zawartych w informatorach do poszczególnych przedmiotów poinformowali ich współtwórcy - prof. dr hab. Sławomir Żurek, kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz prof. dr hab. Zbigniew Marciniak z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Sławomir Żurek podkreślił, że informator do języka polskiego, który pokazuje jak będzie wyglądał egzamin, powstał we współpracy z doświadczonym gronem ekspertów ze środowisk akademickich, nauczycieli oraz egzaminatorów. Nowa formuła egzaminu ustnego koncentruje się wokół trzech typów tekstów: literackich, które uczniowie poznali w ciągu 12 lat kształcenia; tekstów z zakresu językoznawstwa, żeby badać na maturze świadomość językową uczniów, oraz tekstów ikonicznych, za pomocą których sprawdzane będą umiejętności obracania się w medialnym świecie.

- Z pilotażu wynika, że ku naszej radości młodzież bardzo dobrze przyjęła nową formułę egzaminu ustnego. Dlaczego? Bo chce, żeby wymagać od niej w sposób mądry i bardzo to docenia - powiedział prof. Żurek.

Charakteryzując informatory do przedmiotów przyrodniczo-matematycznych prof. Zbigniew Marciniak zwrócił uwagę na to, czego uczniowie z nich się dowiedzą. Są to przykładowe typy zadań, które pokazują, czego będzie wymagać od uczniów. Ich sednem jest to, czy uczeń potrafi wykonać rozumowanie. Wiele zadań zostało opatrzonych kilkoma  alternatywnymi rozwiązaniami, żeby uświadomić uczniom, że od wyniku ważniejszy jest tok rozumowania w rozwiązywaniu problemu.

Więcej informacji na temat Matury 2015 można znaleźć na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (http://www.cke.edu.pl/), okręgowych komisji egzaminacyjnych, Ministerstwa Edukacji Narodowej (http://www.men.gov.pl/), kuratoriów oświaty oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji (http://www.ore.edu.pl/).

Zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 roku - prezentacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Opinia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o informatorach maturalnych od 2015 roku


(mat. MEN)
(fot. natablicy.pl)