Trwają prace nad programem rewitalizacji w gminie Tuchola - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Trwają prace nad programem rewitalizacji w gminie Tuchola

Od kilku miesięcy trwają prace nad programem rewitalizacji w gminie Tuchola, zgodnie z którymi gmina przeprowadzi działania rewitalizacyjne. Celem opracowania Programu Rewitalizacji jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Plan Rewitalizacji ma charakter kompleksowy i dotyczy zarówno sfery przestrzennej, społecznej i gospodarczej. Wszyscy mieszkańcy mogą przekonać się, jak wielkie efekty przyniosła rewitalizacja tucholskiej Starówki. Tym razem chcemy zwiększyć skalę działań i poza Tucholą wesprzeć także miejscowości wiejskie naszej gminy.

Na sporządzenie programu rewitalizacji gmina Tuchola uzyskała dofinansowanie w wysokości 90% kosztów poniesionych na jego opracowanie. Działania możliwe do realizacji w ramach rewitalizacji są pod względem formalnym bardzo ograniczone. Przede wszystkim muszą być skoncentrowane terytorialnie – co oznacza, że nie można nimi objąć wszystkich miejscowości, a dodatkowo – mogą obejmować tylko wąski zakres wybranych zagadnień związanych z rozwojem społecznym czy też aktywizacją gospodarczą. Środki, które można pozyskać na rewitalizację są przeznaczone przede wszystkim na aktywizację społeczną oraz aktywizację gospodarczą. Wybór zakresu tematycznego  rewitalizacji i miejsca jej prowadzenia musi być w programie uzasadniony wskaźnikowo – nie może więc być tu mowy o żadnej uznaniowości. Są to kryteria całkowicie obiektywne, wynikające z zasad określonych przez podmioty udzielające dofinansowania.

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji pomoże nam uzyskać dofinansowanie na nasze pomysły ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przeprowadzone dotychczas analizy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy pozwoliły wstępnie sprecyzować następujące kierunki interwencji, na których koncentrują się prace projektowe. W oparciu o obiektywne wskaźniki do obszaru zdegradowanego zaliczyliśmy ścisłe centrum Tucholi oraz miejscowości tworzące sołectwa Kiełpin, Legbąd, Mała Komorza, Mały Mędromierz, Raciąż i Rzepiczna. Teraz sprawdzamy jakie dokładnie projekty możemy zrealizować w poszczególnych miejscowościach. Tam, gdzie będziemy mogli pomóc, ustanowimy strefy rewitalizacji, na terenie których będzie można realizować projekty, współfinansowane ze środków RPO WKP.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat rewitalizacji, opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji albo zgłosić swój pomysł na projekt skontaktuj się z p. Agnieszką Kram-Pestką (tel. 52 5642521, e-mail: kierownikwrg@tuchola.pl).

Artykuł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Materiał: tuchola.pl