Wyprawka szkolna 2013 - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Wyprawka szkolna 2013

W 2013 roku na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców rząd chce przeznaczyć blisko 180  milionów złotych. To aż o 52 mln złotych więcej niż w zeszłym roku (2012 rok - 128 mln zł, 2011 rok - 115 mln zł, 2010 rok - 103 mln zł). Dodatkowo dla rodziców uczniów klas pierwszych szkół podstawowych utrzymano zwiększony do 539 zł próg dochodów na członka rodziny pozwalający na otrzymanie zwrotu kosztów zakupu podręczników.

Projekt Rządowego program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna" został 23 maja przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

W tym roku  programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:
- klasach 1-3 i klasie 5 szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
- klasie 2 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
- klasie 5: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
- klasie 2 liceum plastycznego,
- klasie 2 lub 8 ogólnokształcącej szkoły baletowej.

W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 będzie wynosić:


(mat. Ministerstwo Edukacji Narodowej)
(fot. polskalokalna.pl)