Gmina Tuchola: 478.269,00 zł. dla organizacji pozarządowych - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Gmina Tuchola: 478.269,00 zł. dla organizacji pozarządowych

Przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku

Powołana przez burmistrza Tucholi Komisja zaopiniowała przedłożone do rozpatrzenia oferty na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku w sferach:

  1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  2. Wspierania działalności sportowej prowadzonej w formie klubów sportowych,
  3. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  4. Wspierania inicjatyw  na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  5. Promocji i ochrony zdrowia,
  6. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  7. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na konkurs wpłynęło 67 ofert, które zostały złożone przez 32 organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Łączna kwota dotacji przyznanych przez burmistrza Tucholi wyniosła  478.269,00 zł.

Szczegóły rozstrzygnięcia konkursu w załączniku.