Gmina Tuchola: Raport o stanie gminy za 2023 rok - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Gmina Tuchola: Raport o stanie gminy za 2023 rok

Materiał: tuchola.pl

Przedstawienie raportu o stanie gminy to obowiązek wynikający z ustawy o samorządzie gminnym. 

Gmina Tuchola opracowała stosowny dokument, który będzie przedmiotem debaty podczas sesji Rady Miejskiej w Tucholi w dniu 24 maja 2024 r. Wówczas radni, oprócz głosowania nad absolutorium dla burmistrza, będą głosowali w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.

Raport stanowi podsumowanie 2023 roku przede wszystkim pod kątem inwestycji i finansów. W raporcie uwzględnione są informacje o stanie mienia komunalnego, realizacji polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej w Tucholi, współpracy z innymi samorządami i jednostkami. W raporcie przytoczono kluczowe działania inwestycyjne, realizowane przede wszystkim przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych.

Raport o stanie gminy Tuchola za rok 2023 rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem mieszkańcy gminy Tuchola mogą zabierać głos.

Mieszkaniec gminy Tuchola, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa, ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), składa do przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucholi, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób zamieszkujących gminę Tuchola.

Zgłoszenie zgodnie z załączonym wzorem, składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy gminy Tuchola są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucholi zgłoszenia, a liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób.Raport przygotowali pracownicy Urzędu Miejskiego w Tucholi oraz jednostek podległych gminie.
Druk zgłoszenia i raport dostępne są na stronie BIP gminy Tuchola.