Komunikat NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Tucholi - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Komunikat NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Tucholi

Otrzymaliśmy wspólny komunikat z rozpoczętych przez NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Tucholi,  rozmów z Zarządem Powiatu Tucholskiego i Burmistrzem Tucholi poświęconych podwyżce wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych.
Najbliższe rozmowy z Zarządem Powiatu zaplanowano na 17 kwietnia.
Poniżej dwa komunikaty z rozmów ze Zarządem Powiatu Tucholskiego i Burmistrzem Tucholi.

 

WSPÓLNY KOMUNIKAT

Z NEGOCJACJI NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W TUCHOLI

Z BURMISTRZEM TUCHOLI

 

Organ prowadzący reprezentował: Tadeusz Kowalski, Burmistrz Tucholi

NSZZ „Solidarność”: Lidia Ewa Łapka, Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania w Tucholi, Jolanta Lorczak, Członek MKZ PO i W NSZZ „Solidarność” w Tucholi, Dariusz Siciński, Przewodniczący Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Tucholi.

Na wniosek Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Tucholi w dniu 9 kwietnia br., odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące 4 postulatu związkowego zawartego w żądaniach skierowanych do pracodawców Placówek Oświatowo – Wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchola. Postulat dotyczy podwyżek o 15% wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi wspomnianych wyżej szkół. Ze względu na pisemną odmowę realizacji powyższego postulatu przez dyrektorów poszczególnych placówek, NSZZ „Solidarność” w Tucholi rozpoczęła rozmowy z organem prowadzącym.

Burmistrz Tucholi zadeklarował gotowość i otwartość do kontynuowania rozmów w sprawie zgłoszonego przez związek postulatu. Zwrócił jednocześnie uwagę na duże zaangażowanie finansowe Gminy, zasilające obszar podległej organowi prowadzącemu oświaty. Wskazał, że ubiegłoroczna subwencja oświatowa wynosiła ok. 14 mln zł. Tymczasem wydatki na oświatę gminną w 2018 roku sięgały ok. 30 mln zł, z czego łączne koszty wynagrodzeń wyniosły ok. 22 mln. zł.

W grupie pracowników administracji i obsługi część otrzymuje wynagrodzenie minimalne, które osiągane jest wraz z dodatkiem stażowym. Zarówno Burmistrz, jak i przedstawiciele NSZZ „Solidarność” zgodzili się, że tak funkcjonujący system powinien ulec zmianie.

Organ prowadzący zadeklarował zabezpieczenie dodatkowych środków na ponowny wzrost wynagrodzeń w roku bieżącym przeznaczonych dla pracowników niepedagogicznych. W związku z tym strony zgodnie ustaliły, że rozmowy w tym zakresie będą kontynuowane.

 

KOMUNIKAT nr 1 / 03.04.2019

Z NEGOCJACJI NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W TUCHOLI

Z ZARZĄDEM STAROSTWA POWIATU TUCHOLSKIEGO

 

Starostwo reprezentowali: Michał Mróz, Starosta Tucholski, Waldemar Kierzkowski, Członek Zarządu Powiatu, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Sportu.

NSZZ „Solidarność”: Lidia Ewa łapka, Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania w Tucholi, Dariusz Janowicz, Członek MKZ PO i W NSZZ „Solidarność” w Tucholi, Piotr Sikorski, Członek MKZ PO i W NSZZ „Solidarność” w Tucholi, Dariusz Siciński, Przewodniczący Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Tucholi.

Negocjacje dotyczyły 4 postulatu związkowego zawartego w żądaniach skierowanych do pracodawców Placówek Oświatowo – Wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe. Postulat dotyczy podwyżek o 15% wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi wspomnianych wyżej szkół. Ze względu na odmowę realizacji powyższego postulatu przez dyrektorów poszczególnych placówek, NSZZ „Solidarność” rozpoczęła rozmowy z organem prowadzącym, w kompetencjach którego leży wynagradzanie pracowników administracji i obsługi.

Zarząd Powiatu Tucholskiego zgodził się ze stroną związkową, że wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych w podległych jednostkach, jest na niskim poziomie i potrzebne jest podjęcie działań mających na celu urealnienie płac zarówno w obszarze oświatowym, jak i całej administracji powiatowej. Starosta Tucholski przedstawił ponadto sytuację finansową Powiatu, powiązaną ściśle z realizowanym od 2012 roku programem naprawczym.

Strona związkowa zwróciła uwagę, że to właśnie pracownicy przez te wszystkie lata ponoszą w największym stopniu koszty realizowanego programu, właśnie poprzez wieloletnie zamrożenie płac. Związkowcy przedstawili dokumenty wskazujące na rażące zaniedbania w tej materii, związane chociażby z zaliczaniem do wynagrodzenia zasadniczego pracowników, dodatku stażowego, czy przyznawanej przez pracodawców premii. Znaczna część zatrudnionych w sektorze administracyjnym pracowników, osiąga wynagrodzenie minimalne właśnie z powyższymi dodatkami. Obie strony zgodziły się, że ten element „patologii” płacowej należy w jak najszybszym czasie zlikwidować.

Zarząd Powiatu zobowiązał się przygotować dokładną analizę i symulację kosztów zmian w zakresie wynagrodzeń, która posłuży za punkt wyjścia do kolejnych negocjacji.

Kolejne spotkanie strony zaplanowały na 17 kwietnia br.