Uchwała o bezpłatnych przedszkolach przyjęta - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Uchwała o bezpłatnych przedszkolach przyjęta

Dzisiaj, 29 lipca, odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Tucholi, podczas której podjęto uchwałę, której konsekwencją będą bezpłatne przedszkola w gminie Tuchola. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Poniżej przedstawiamy jej treść.

(red.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola oraz inne formy wychowania
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchola w zakresie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin
dziennie.
§ 2. Świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego tj.
nauczanie i wychowanie ponad 5 godzin dziennie w publicznych przedszkolach i innych
formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Tuchola są bezpłatne.
§ 3. Zajęcia, o których mowa w § 2 obejmują:
1/ gry i zabawy doskonalące u dzieci procesy myślenia, spostrzegania, rozumowania,
pamięci, uwagi i wyobraźni,
2/ gry i zabawy korygujące wady wymowy,
3/ gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania i wiedzę,
4/ gry i zabawy rozwijające indywidualne zdolności dzieci,
5/gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dzieci,
6/ zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci,
7/ zajęcia plastyczne, muzyczne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich
potrzebę aktywności,
8/ czynności pielęgnacyjno-opiekuńcze wynikające z indywidualnych potrzeb dziecka.
§ 4. Za wyżywienie dziecka rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani wnieść opłaty
na zasadach ustalonych przez dyrektorów jednostek i uzgodnionych z organem prowadzącym.
§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 września 2013r. i z tym dniem traci moc uchwała nr
IX/66/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za
świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w
publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchola.

Uzasadnienie

Ustawą z dnia 13 czerwca 2013r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2013r., poz. 827.) wprowadzone zostały nowelizacje regulujące między innymi odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z tymi przepisami od dnia 1 września 2013r. maksymalna odpłatność za 1 godzinę zajęć nie może być wyższa niż 1 zł. W zamian za obniżenie opłat ustawa przyznaje samorządom dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja ta przysługiwać będzie na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy i obliczana będzie na podstawie danych SIO. W 2013r. za miesiące
od września do grudnia dotacja ma wynieść 414 zł na dziecko a w przyszłym roku 1242 zł - dotacja ma być przekazywana w ratach miesięcznych i rozliczana w sposób , który określi MEN w swoim rozporządzeniu.
Biorąc pod uwagę powyższe, po dokonaniu analizy funkcjonowania przedszkoli oraz wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, w tym także potrzebie pomocy rodzinie, proponuję wprowadzić z dniem 1 września br. bezpłatne wychowanie przedszkolne w jednostkach prowadzonych przez Gminę Tuchola.

W chwili obecnej jesteśmy organem prowadzącym dla 2 przedszkoli, w których mamy łącznie 300 miejsc, zapisanych jest ok. 280 dzieci. Jednak analizy obecności wykazują, że liczba dzieci faktycznie chodzących jest mniejsza i wynosi w Przedszkolu nr 1 ok.74 % liczby dzieci zapisanych a w Przedszkolu nr 2 ok. 71 % . Zakładając opłatę maksymalną w wysokości 1 zł za godzinę należy przyjąć wariant, w którym rodzice chcąc uniknąć opłat
będą odbierali dzieci z przedszkoli wcześniej niż obecnie. Przy założeniu odpłatności 1 zł oraz przyjęciu 3 godzin dodatkowego średniego czasu pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzinną bezpłatną podstawę programową wyliczyć można ,że dochód z tego tytułu wynosić mógłby : 280 dzieci x 1 zł x 3 godz. dziennie x 21 dni w miesiącu = 17 640 zł. Biorąc jednak pod wzgląd faktyczną obecność dzieci sięgającą średnio 72% wpływ ten zniża się do poziomu ok. 12,7 tys. zł miesięcznie. W skali roku byłaby to kwota ok. 127 – 130 tys. złotych (przedszkola pracują 11 miesięcy, a miesiące lipiec –sierpień są miesiącami wakacyjnymi i frekwencja jest jeszcze mniejsza).
Dlatego też proponuję Państwu przyjęcie przedmiotowej uchwały, której realizacja będzie spełnieniem idei samorządności i wkładem gminy w ramach pomocy rodzinie.