Konkurs ogłoszony, złóż ofertę! - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Konkurs ogłoszony, złóż ofertę!

Burmistrz Tucholi ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferach:

I. Kultury fizycznej,
II. Wspierania działalności sportowej prowadzonej w formie klubów sportowych,
III. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
IV. Kultury i sztuki,
V. Ochrony i promocji zdrowia,
VI. Porządku i bezpieczeństwa publicznego,
VII. Przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom,
VIII. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
IX. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w  pkt 1-32.

Oferty można składać w terminie do 10 stycznia 2014 roku pocztą na adres:

Urząd Miejski w Tucholi
plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola

lub osobiście do Punktu Obsługi Klienta, pokój nr 107 (Urząd Miejski w Tucholi, plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola).

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Punkcie Obsługi Klienta lub data stempla pocztowego.

Wzory formularzy do pobrania znajdują się TUTAJ

Ogłoszenie o konkursie


(mat. Urząd Miasta w Tucholi)