Sprawdź, czy masz szanse na stypendium naukowe - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Sprawdź, czy masz szanse na stypendium naukowe

Stypendia naukowe Starosty Tucholskiego są finansowane z dochodów własnych Powiatu Tucholskiego. Ich liczba i wysokość jest corocznie ustalana przez Zarząd Powiatu Tucholskiego w zależności od środków zaplanowanych na ten cel w budżecie powiatu i ilości złożonych wniosków. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który łącznie spełnia następujące kryteria:

1) uczy się w szkole ponadgimnazjalnej,  gimnazjum lub placówce oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski (z wyłączeniem szkół dla dorosłych);
2) ukończył I semestr nauki w szkole ponadgimnazjalnej, gimnazjum lub placówce oświatowej (dotyczy pierwszoklasistów);
3) średnia ocen ucznia za ostatni semestr wynosi co najmniej:
    w gimnazjum -5,1
    w liceum ogólnokształcącym – 4,9
    w technikum i zasadniczej szkole zawodowej – 4,7
4) ocena z zachowania jest co najmniej bardzo dobra;

Wnioski należy składać do Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pok. 206 w terminie od 1 do 31 lipca za wyniki końcowo roczne

WNIOSEK I REGULAMIN JEST DOSTĘPNY POD ADRESEM
http://bippowiat.tuchola.pl/?cid=861

(mat. Starostwo Powiatowe w Tucholi)