Zakończenie obchodów 100 rocznicy powrotu Tucholi do Polski - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Zakończenie obchodów 100 rocznicy powrotu Tucholi do Polski

podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Tucholi

Materiał: tuchola.pl
 

29 stycznia br. (piątek) odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Rozpocznie się jednak o godz. 11:00, a nie o 9:00, jak wcześniej planowano.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza  sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
 5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas XXIX sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
 6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi
 7. Składanie interpelacji i zapytań.
 8. Podsumowanie obchodów rocznicowych – sprawozdanie Komitetu Organizacyjnego dla uczczenia setnej rocznicy powrotu Tucholi do Polski.
 9. Sprawozdanie z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tuchola na lata 2018-2022” za rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tucholi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tucholi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o. na lata 2021-2023”.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i sposobu pobierania tych opłat.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wincentego Witosa w Tucholi.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2021 rok
 17. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Tuchola, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
 20. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Tucholi za 2020 rok.
 21. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
 22. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok.
 23. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 24. Zakończenie.

 

Przebieg sesji można oglądać na kanale youtube gminy Tuchola.