200 PYTAŃ O OŚWIATĘ. W bibliotece szkolnej tylko nauczyciel - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

200 PYTAŃ O OŚWIATĘ. W bibliotece szkolnej tylko nauczyciel

Moje stanowisko w sprawie bibliotek jest jednoznaczne: uczeń powinien mieć dostęp do biblioteki szkolnej w szkole. W bibliotece szkolnej musi być zatrudniony nauczyciel - podkreślała na czacie w naszej redakcji minister edukacji Krystyna Szumilas.

Za wszystkie nadesłane pytania bardzo Państwu dziękujemy - otrzymaliśmy ich blisko 200. Nie udało się wszystkich przedstawić Pani Minister, ale mamy zapewnienie, że udzieli odpowiedzi na naszej witrynie pod adresem www.samorzad.pap.pl. Wybierzemy więc najciekawsze, najczęściej powtarzające się problemy.

Publikujemy pełny zapis internetowej dyskusji szefowej MEN z Czytelnikami Serwisu Samorządowego PAP.

Krystyna_Szumilas: Serdecznie witam wszystkich Internautów.

Justyna_Spychalska: W 2014 roku w jednej klasie ma szansę spotkać się 6-latek z grudnia i 7-latek ze stycznia (2 lata różnicy!).

Jak Ministerstwo wyobraża sobie ocenianie uczniów w tak wymieszanej klasie, gdy różnica na starcie jest, aż tak duża? Jak ma poradzić sobie nauczyciel, jeśli będzie miał taką mieszaną klasę np. 30-osobową?

Krystyna_Szumilas: Od 2009 roku rodzice decydują o wcześniejszym wysłaniu dzieci do szkoły. Od tego czasu naukę w wieku 6 lat rozpoczęło 184 tys. sześciolatków. Badania pokazują, że dzieci dobrze radzą sobie w szkole, a ich rodzice bardzo dobrze oceniają pracę nauczycieli. To dowód na to, że dzieci i nauczyciele są przygotowani do zmiany.

Elzbieta_Frejowska_Wojt_Naglowic: Jaki jest termin wejścia w życie, według Pani Minister tych kosmetycznych zmian Karty Nauczyciela zaproponowanych przez Ministerstwo. Czy jest szansa, aby stało się to jeszcze w tym roku?

Krystyna_Szumilas: Tak, uważam, że zmiany powinny być uchwalone w tym roku.

Bibliotekarz: Dlaczego to MAiC, a nie MEN zajmuje dominującą pozycję w sprawie dyskusji na temat bibliotek szkolnych?

Krystyna_Szumilas: MAC współpracuje z samorządami i przygotowało założenia do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jst. Biblioteki są jedną z wielu propozycji, znajdujących się w tych założeniach. MEN przedstawiło swoje stanowisko w tej sprawie, które mówi, że miejsce biblioteki szkolnej jest w szkole.

Helena: Czy nauczyciele bibliotekarze w świetle proponowanych zmian przez min. Boniego zachowają status nauczyciela, jak będzie potraktowany ich dotychczasowy dorobek zawodowy?

Krystyna_Szumilas: Tak jak dotychczas.

jerzy_czerwinski_wojt_gminy_lipc: Czy oddziały przedszkolne przekazane stowarzyszeniom przez gminę do prowadzenia będą mogły korzystać z programu pomocy ruszającego od 1 lipca br.?

Krystyna_Szumilas: Przygotowujemy ten projekt tak, aby to było możliwe.

Marianowicz: Pani Minister, mój syn urodził się w listopadzie 2008 roku i w przyszłym roku będę miał obowiązek posłać go do pierwszej klasy jako 5-latka. We wrześniu nie będzie miał jeszcze przecież ukończonych sześciu lat.

Maturę zdawał będzie w maju 2026 czyli jako... 17-latek. Nie będzie pełnoletni, a więc nie będzie mógł samodzielnie wybrać kierunku studiów i uczelni. A jeśli będzie chciał studiować poza Warszawą - również nie będzie mógł samodzielnie podpisać nawet umowy najmu pokoju w akademiku. Proszę o Pani komentarz.

Krystyna_Szumilas: Od wielu, wielu lat naukę w szkole rozpoczynały dzieci sześcioletnie i zdawały maturę w roku, w którym kończyły 18 lat. Opisana sytuacja nie jest więc sytuacją nową. Jestem przekonana, że również Pana syn wybierze sobie w przyszłości kierunek studiów zgodnie z zainteresowaniami.

wojt: Czy Pani Minister zdaje sobie sprawę z faktu, że brak zasadniczych zmian w KN w zakresie wynagradzania nauczycieli będzie przyczyną kolejnej fali likwidacji szkół wiejskich?

Krystyna_Szumilas: Głównym problemem, z którym borykamy się wszyscy, to niż demograficzny i to on przede wszystkim ma wpływ na sieć szkół. Chronimy gminy wiejskie poprzez wyższą wagę w algorytmie podziału subwencji oświatowej. Proponowane zmiany w KN również pozwolą na bardziej elastyczny sposób wynagradzania nauczycieli i są korzystne dla gmin wiejskich.

JustynaSp: Czy MEN rozważa podział rocznika 2008, żeby tę kumulację, która się szykuje w pierwszych klasach, rozbić chociaż na 2 lata?

Krystyna_Szumilas: 1 września 2014 r. jest ostatecznym terminem obniżenia wieku szkolnego i MEN nie planuje zmian. Bardzo szeroko informujemy rodziców o korzyściach wynikających z wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole, chcąc ułatwić im podjęcie decyzji w tym roku.

Rodzic: Dzień dobry Pani Minister. Mam pytanie - Czy samorządy mają jakieś oficjalne wytyczne co do przystosowania szkół na przyjęcie sześciolatków? Jest jakiś dokument/rozporządzenie? Czy decyduje intuicja?

Krystyna_Szumilas: Podstawowym dokumentem jest rozporządzenie o podstawie programowej, w której opisujemy treści kształcenia, ale też zalecane warunki ich realizacji. Pomagamy gminom w przygotowaniu szkół poprzez program rządowy "Radosna szkoła". W ramach programu współfinansujemy powstanie placów zabaw przy szkołach podstawowych, jak również finansujemy wyposażenie sal zabaw i lekcyjnych.

Państwowa Inspekcja Sanitarna oceniała stan przygotowań szkół do obniżenia wieku szkolnego w 2012 r. Ponad 93 proc. placówek otrzymało bardzo dobrą lub dobrą ocenę.

oswiatowiec: Pani Minister, od 1990 roku w j.s.t. zajmuje się sprawami oświaty. Co roku w okresie przygotowywania arkuszy organizacyjnych, były wydawane tzw. wytyczne określające miedzy innymi max. liczebność klas, liczbę oddziałów klas pierwszych, normy powierzchni przypadające do sprzątania na jeden etat sprzątaczki ,limity zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.

Od ubiegłego roku jest ogromna nagonka medialna oraz wymuszanie przez związki zawodowe, by takich dokumentów nie wydawać, sugeruje się że samorządy nadużywają swoich kompetencji, co w mojej opinii mija się z prawdą, bo żaden akt prawny wyższego rzędu w/w obszarów nie reguluje. Ciekawa jestem Pani zdania na ten temat.

Krystyna_Szumilas: Ustawa o systemie oświaty daje samorządowi kompetencje do zatwierdzenia projektu organizacyjnego szkół. To jest dokument, który określa liczbę oddziałów czy też liczebność klas. Musi być przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, m.in. z ramowym planem nauczania.

Hanna: Pani Minister, dlaczego do tej pory dzieci, które rodzice chcieli puścić wcześniej do szkoły, musiał przechodzić różne testy gotowości szkolnej, a teraz uznaje się, że wszystkie są na to gotowe?

Krystyna_Szumilas: Dzisiaj dzieci rozwijają się szybciej, większość ma za sobą więcej niż jeden rok edukacji przedszkolnej, zmieniają się również metody pracy z młodszym dzieckiem w szkole i podstawa programowa. To wszystko powoduje, że dzieci wcześniej są gotowe do rozpoczęcia edukacji szkolnej.

Jaga: Jakie jest Pani zdanie dot. łączenia bibliotek szkolnych i publicznych. Czy popiera pani stanowisko min. Boniego?

Krystyna_Szumilas: Jak już mówiłam, przedstawiliśmy stanowisko MEN w tej sprawie. Biblioteka szkolna powinna być w szkole. Aby zwiększyć dostęp do biblioteki w okresie wakacji i ferii, można pomyśleć o rozwiązaniu, które polegałoby na umożliwieniu bibliotece szkolnej pełnienia funkcji biblioteki publicznej.  Warunkiem jest jednak to, aby nie spowodowało to pogorszenia bezpieczeństwa uczniów oraz spełniania zadań dydaktyczno-wychowawczych.

Aneta2244: Czy wie Pani o ogólnopolskiej akcji "Stop likwidacji bibliotek" i że poparło ten protest już prawie 38 tysięcy internautów w tym wiele znanych osobistości?
Krystyna_Szumilas: Moje stanowisko w sprawie bibliotek jest jednoznaczne: uczeń powinien mieć dostęp do biblioteki szkolnej w szkole.

Jaga: Czy nauczyciele bibliotekarze zostaną usunięci z KN?
Krystyna_Szumilas: MEN nie planuje takich zmian.

Stanislaw_Szelewa: Jakie jest stanowisko MEN wobec ogromnych różnic w zarobkach nauczycieli ( wg serwisu www.samorzad.pap.pl sięgających nawet 1000 zł miesięcznie) zatrudnionych na tym samym stopniu awansu zawodowego z tym samym wymiarem godzin, przy czym z racji bogactwa organu prowadzącego ci tańsi pracują w gorszych warunkach.

Owe bogactwo nie ma nic wspólnego z jakością pracy nauczycieli a wynika jedynie np. z położenia na terenach bogatych w kopaliny. Nie jest winą jednych ani zasługą drugich, że tak jest. To głęboko niesprawiedliwe społecznie.

Krystyna_Szumilas: MEN poprzez przepisy prawa dba o to, żeby zarobki nauczycieli nie były niższe niż średnie wynagrodzenie określone w KN. Samorządy mogą dodatkowo przeznaczać część dochodów własnych na ten cel. Ważne jest, aby kształtując regulaminy wynagradzania samorządy wykorzystywały mechanizmy pozwalające motywować najlepszych nauczycieli.

Jolanta: Jak po zmianach przepisów odnośnie funkcjonowania bibliotek szkolnych będzie wyglądał status nauczyciela bibliotekarza, czy też bibliotekarza. KP? Co z nabytymi stopniami awansu? Regulacja wynagrodzeń-młodszy bibliotekarz w bibliotece publicznej...

Krystyna_Szumilas: W bibliotece szkolnej musi być zatrudniony nauczyciel.

przedszkolanka: Pani Minister.  Kiedy ostatecznie i jasno będzie sprecyzowany status nauczyciela oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych (chodzi o ich urlopy)? Są z tym same problemy.

Krystyna_Szumilas: Proponujemy przekształcenie oddziałów w przedszkola i tworzenie zespołów szkolno-przedszkolnych, co pozwoli na jednoznaczną interpretację przepisów prawa w sprawie urlopów.

Mzura: Przekazanie wszystkich szkół podmiotom prywatnym oznacza faktyczną likwidację Karty Nauczyciela. Czy MEN zamierza wspierać działania samorządu w celu przekazywania wszystkich szkół do prowadzenia podmiotom prywatnym?

Krystyna_Szumilas: Nasze stanowisko w tej sprawie jest jednoznaczne - samorząd nie może przekazać wszystkich szkół innym podmiotom.

nauczycielka_z_Krakowa: Pani Minister, kiedy pojawi się rozporządzenie na temat awansu zawodowego nauczycieli? Poprzednie od 1 stycznia 2013 r. jest nieaktualne.

Krystyna_Szumilas: Rozporządzenie zostało przeze mnie podpisane 8 stycznia.

Krystyna_Szumilas: Serdecznie dziękuję za wszystkie pytania. Do następnego razu!

(mat. www.samorzad.pap.pl)