Na dodatek motywacyjny nie trzeba pracować pół roku - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Na dodatek motywacyjny nie trzeba pracować pół roku

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl

Nie można uzależniać przyznania nauczycielom dodatku motywacyjnego dla nauczycieli od dodatkowej przesłanki przepracowania w szkole co najmniej sześć miesięcy – stwierdził wojewoda podkarpacki. Uznał, że tak sformułowany zapis regulaminu narusza przepisy Karty Nauczyciela i jest sprzeczny z Konstytucją.

Rady Powiatu Sanockiego podjęła uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród. Regulując kwestie dotyczące przyznawania nauczycielom dodatku motywującego, zawarła zapis:„ Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok szkolny, pod warunkiem przepracowania w szkole, co najmniej 6 miesięcy”.

Dodatkowy warunek niedopuszczalny(Dalej)